ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Adatvédelmi Tájékoztató

Kérjük, figyelmesen olvasd el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértsd, hogy hogyan kezeljük a személyes adataidat, és megismerd az adatkezeléssel kapcsolatos jogaidat.

A weboldal üzemeltetője, a továbbiakban Adatkezelő:

Kerezsiné Ambrus Viktória adószámos magánszemély

4225, Debrecen, Berkenye u. 55.

Adószám: 56933075-1-29

Honlap: varazsmasszazs.hu

E-mail: kerezsivicky2005@gmail.com

Telefon: +36 20 559 7724

Az Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Az Adatkezelőnél adatfeldolgozó igénybevétele és külföldi adattovábbítás nem történik.

Az Adatkezelő az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja:

1. Adatkezelési elvek

Az Adatkezelő tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

Az Adatkezelő a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, a Felhasználókkal együttműködve jár el az adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott, vagy a Felhasználók által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból.

A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt.

2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont), továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A Felhasználók önként lépnek kapcsolatba az Adatkezelővel, önként regisztrálnak, önként veszik igénybe az Adatkezelő szolgáltatását.

A Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A személyes adatok használatát az alábbiak alapozzák meg:

a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

b) kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.

  • szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
  • Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Marketing tevékenység céljából Facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

e) on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

3. Milyen adatokat kérünk és kezelünk?

- Szolgáltatás megrendelésekor, online foglaló rendszerünkön keresztül: név, e-mail cím, telefonszám,

- Szolgáltatás igénybevétele után: név, e-mail cím, a számlázáshoz szükséges adatok

- A velünk váltott vagy nekünk címzett mindennemű kommunikáció, levélben, ajánlatkérő űrlapon, e-mailben vagy a közösségi médiában.

4. Adakezelési célok

Az Adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

  • Szolgáltatásunk nyújtásához, ügyfeleink megrendeléseinek teljesítéséhez kapcsolódóan a szolgáltatás igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából;
  • Meglevő és lehetséges ügyfelek tájékoztatása céljából;
  • Belső adminisztráció megkönnyítése céljából;

Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő honlapjának Online időpontfoglalóján keresztül foglal időpontot vezetéknevét, keresztnevét és e-mail címét megadja, majd a Tovább gombra kattint, egyúttal hozzájárul, hogy az Adatkezelő a megadott elérhetőségen e-mail útján felvegye vele a kapcsolatot.

5. A kezelt adatokhoz hozzáférnek:

A weboldal üzemeltetője, az adatkezelő:

Kerezsiné Ambrus Viktória (adatokat lásd fent)

Minden adathoz hozzáfér.

A weboldal tárhely szolgáltatója (hosting):

webnode.hu

Minden adathoz hozzáfér.

6. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha

  • a) kezelése jogellenes; Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, az Adatkezelő a törlést haladéktalanul végrehajtja.
  • b) a Felhasználó kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével); A Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését a Felhasználó kérheti. Ez esetben az Adatkezelő az adatokat törli. A törlés csak akkor tagadható meg, ha az adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad. A törlési kérelem megtagadásáról, és az adatkezelést lehetővé tevő jogszabályról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatást ad.
  • c) az adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
  • d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát.

Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Mivel a Felhasználó részére az Adatkezelő folyamatos szolgáltatást nyújt, a felek kapcsolata időhatárhoz nem kötött. Mindezek alapján - a Felhasználó kérésének hiányában - az Adatkezelő mindaddig kezeli az adatokat, amíg az Adatkezelő és a Felhasználó közötti kapcsolat fennáll, és ameddig az adatkezelő a Felhasználó számára szolgáltatást nyújthat. Minden egyéb adatot az Adatkezelő töröl, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a jövőben nem kerül sor, vagyis az adatkezelés célja megszűnt.

  • e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság jogerősen elrendeli az adatok törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja.

A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.

A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi.

További információ az oldal alján található táblázatban foglaltak szerint.

7. Érintetti jogok

Személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Érintetti jogok:

a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

d) az adat kezelésének korlátozása;

e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.

Amennyiben bármilyen kérésed vagy kérdésed van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmedet postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheted: 4225,Debrecen, Berkenye u. 55. Kerezsiné Ambrus Viktória, kerezsivicky2005@gmail.com . Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az általad kért címre.

8. Az Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján jogosult (de nem köteles) a Felhasználókat a módosításról tájékoztatni. Az értesítésben foglalt tájékoztatás alapján a Felhasználó a jelen Tájékoztatóban és a mindenkor hatályos jogszabályokban írt módon jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos jogait gyakorolni. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

9. Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A felek esetleges jogvitájukat megkísérlik peren kívül rendezni, amennyiben nem sikerül, úgy a perre kikötik a Fővárosi Törvényszék illetékességét, melyet Felhasználó a jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadásával elfogad.Ide írhatsz...